Aktualności

Zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami – kompleksowy przewodnik.
2024-07-17 11:04

zakaz konkurencji na B2B

Zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami na B2B: Kompleksowy przewodnik po umowach i ich skutkach

Zakaz konkurencji na B2B.

Niestety nie wszyscy przestrzegają zasad fair play w biznesie. Niejeden przedsiębiorca zawiódł się licząc, że jego usługa lub produkt się obroni a stały klient nie przejdzie do byłego współpracownika. Niejeden przedsiębiorca liczył także na to, że może i jeden z byłych zleceniobiorców nadużył jego zaufania, ale ten kolejny na pewno będzie inny…

W dalszym ciągu przedsiębiorcy nie wiedzą nie tylko jak, ale czy w ogóle mogą uniknąć ryzyka związanego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Owszem, istnieją ustawowe narzędzia ochrony, jednak te są często niewystarczające – zwłaszcza w relacjach między przedsiębiorcami.  Jak więc zabezpieczyć swój interes?

Poniżej przedstawiamy przewodnik po umowie zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji w ramach B2B stosowany jest w różnych branżach i rodzajach umów, takich jak umowy agencyjne, umowy dystrybucyjne czy umowy o współpracy w branży IT. W każdym przypadku, kluczowe jest ustalenie odpowiedniego zakresu i warunków zakazu konkurencji, tak aby był on skuteczny i zgodny z prawem.

Definicja i podstawy zakazu konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami

Ogólna definicja zakazu konkurencji odnosi się do klauzuli umownej lub odrębnej umowy, ograniczającej możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej przez jedną ze stron umowy w stosunku do drugiej strony. W kontekście B2B,  należy każdorazowo wzbogacić umowę o definicję zakazu konkurencji. Strony powinny określić co rozumienieją przez konkurencję samą w sobie oraz przez prowadzenie działalności konkurencyjnej.

Czym jest zakaz konkurencji w kontekście B2B?

Zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami ma na celu ochronę interesów jednej ze stron umowy przed działaniami konkurencyjnymi drugiej strony. Na czym polega zakaz konkurencji? Przykładowo, firma A może zawrzeć umowę z firmą B, która zakazuje firmie B sprzedaży swoich produktów lub usług bezpośrednio klientom firmy A. W ten sposób, przedsiębiorca ma możliwość zabezpieczenia swoich interesów w ramach B2B i utrzymania lojalności partnerów biznesowych.

Zakaz konkurencji w umowie: kluczowe elementy

W umowie łączącej najczęściej zleceniodawcę i zleceniobiorcę lub świadczeniodawcę i świadczeniobiorcę, zakaz konkurencji powinien zawierać kilka istotnych elementów, które określają jego zakres i warunki. Istotne elementy zakazu konkurencji obejmują w szczególności:

 • Określenie stron umowy, które są związane zakazem konkurencji;
 • Zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z działalnością konkurencyjną;
 • Zakres działalności objętych zakazem konkurencji;
 • Okres obowiązywania zakazu konkurencji;
 • Warunki, które muszą być spełnione, aby zakaz konkurencji był ważny i skuteczny.

Warto zwrócić uwagę na to, że elementy zakazu konkurencji mogą różnić się w zależności od rodzaju umowy i specyfiki współpracy między przedsiębiorcami.

Zakaz konkurencji: co to oznacza?

Zakaz konkurencji dla strony umowy oznacza, że dana strona zobowiązuje się do niepodejmowania działań konkurencyjnych wobec drugiej strony umowy. W praktyce może to obejmować zakaz np.:

 • Współpracy z konkurentami drugiej strony umowy;
 • Zakładania własnej działalności, która mogłaby być konkurencją dla drugiej strony;

Warto zaznaczyć, że obydwie strony mogą zobowiązać się do niepodejmowania działań konkurencyjnych wobec siebie nawzajem.

Zakaz konkurencji w praktyce

W tej części artykułu omówimy przykłady zastosowania zakazu konkurencji w umowach B2B, jak zastrzec zakaz konkurencji w umowie, wynagrodzenie za przestrzeganie zakazu konkurencji oraz informacje o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy.

Jak zastrzec zakaz konkurencji w umowie B2B?

Aby zastrzec zakaz konkurencji w umowie B2B, należy uwzględnić odpowiednie klauzule w treści umowy. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

 1. Określ strony umowy, które będą związane zakazem konkurencji;
 2. Zdefiniuj zakres działalności objętych zakazem konkurencji;
 3. Wyznacz okres obowiązywania zakazu konkurencji;
 4. Ustal warunki, które muszą być spełnione, aby zakaz konkurencji był ważny i skuteczny (np. karę umową, wynagrodzenie za przestrzeganie zakazu, itd.).

Warto również pamiętać o zastrzeżeniu zakazu konkurencji w sposób jasny i precyzyjny, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i sporów prawnych.

Wynagrodzenie za przestrzeganie zakazu konkurencji: jak to działa?

Wynagrodzenie za przestrzeganie zakazu konkurencji jest ustalane najczęściej w umowie jako forma rekompensaty dla strony zobowiązanej do przestrzegania tego zakazu.

Wypłacanie wynagrodzenia pełni funkcję odszkodowania za zakaz konkurencji. Bądź co bądź ograniczamy naszego byłego współpracownika w prowadzonej działalności – nie może on działać na rynku w sposób swobodny. Do takiego wniosku w ostatnim czasie dochodziły sądy powszechne, uznając za słuszne wypłacanie także przedsiębiorcom rekompensaty przy umowie o zakazie konkurencji trwającej po zakończeniu współpracy.

Oczywiście nie ma jeszcze podstaw do tego, aby a priori przyjmować, że w ramach B2B w każdym przypadku wynagrodzenie takie należy wypłacać. Każdy przypadek jest inny. Warto jednak się zastanowić, czy nie lepiej wypłacić rekompensatę byłemu kontrahentowi i nie ryzykować orzeczeniem przez sąd powszechny nieważności klauzuli lub umowy.

Zakaz konkurencji po zakończeniu współpracy: co musisz wiedzieć

Zakaz konkurencji po zakończeniu umowy wprowadzony jest w celu ochrony interesów jednej ze stron umowy przed działaniami konkurencyjnymi drugiej strony po zakończeniu współpracy.

Warto jednak pamiętać, że zakaz konkurencji po zakończeniu umowy nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji oraz swobody działalności gospodarczej ponad miarę.

Zakres i warunki zakazu konkurencji

W tej części artykułu omówimy warunki zakazu konkurencji oraz zakres zakazu konkurencji, w tym okres obowiązywania zakazu konkurencji, zakres terytorialny oraz klauzulę zakazu konkurencji w umowie.

Okres obowiązywania zakazu konkurencji: jak długo może trwać?

Okres obowiązywania zakazu konkurencji może być różny w zależności od rodzaju umowy i specyfiki współpracy. W praktyce może obejmować:

 • Okres trwania umowy głównej (czas trwania zakazu konkurencji równy okresowi trwania umowy);
 • Określony czas po zakończeniu umowy (np. 6 miesięcy, 1 rok);
 • Okres trwania konkretnej współpracy lub projektu.

Ważne jest, aby długość obowiązywania zakazu konkurencji była proporcjonalna do celów, jakie ma służyć, oraz nie naruszała zasad uczciwej konkurencji i swobody działalności gospodarczej.

Zakres zakazu konkurencji: jakie działania są objęte?

Zakres zakazu konkurencji może obejmować różne działania, które strona umowy zobowiązuje się nie podejmować w celu ochrony interesów drugiej strony. Przykłady takich działań to:

 • Współpraca z konkurentami;
 • Pozyskiwanie klientów lub pracowników drugiej strony umowy;

Warto pamiętać, że terytorialny zakres zakazu konkurencji powinien być adekwatny i proporcjonalny. Przede wszystkim należy go określić w taki sposób, aby rzeczywiście odnosił się do “konkurencji”. Jeśli prowadzimy lokalną działalność, wyłącznie na terenie jednej miejscowości, to ograniczenie działalności na terenie całej Europy może być uznane zbyt szeroki.

Konsekwencje złamania zakazu konkurencji

W tej części artykułu omówimy skutki złamania zakazu konkurencji, w tym kary umowne oraz odszkodowania związane z złamaniem umowy zakazu konkurencji.

Kara umowna za złamanie zakazu konkurencji: jakie są ryzyka?

Kara umowna to jedno z możliwych rozwiązań stosowanych w przypadku złamania zakazu konkurencji. Strony powinny określić jej wysokość w umowie, a jej celem jest zabezpieczenie interesów drugiej strony umowy przed nieuczciwą konkurencją. Wysokość kary umownej powinna być proporcjonalna do potencjalnych strat wynikających z naruszenia zakazu konkurencji. Ponadto nie może być rażąco wygórowana.

Warto pamiętać, że sąd może obniżyć wysokość kary umownej, jeśli kara taka będzie rażąco wygórowana.

Zakaz konkurencji a prawo

W tej części artykułu omówimy prawne aspekty zakazu konkurencji, w tym dopuszczalność oraz nieważność zakazu konkurencji.

Dopuszczalność zakazu konkurencji: kiedy jest legalny?

Zakaz konkurencji wprowadzany w umowach B2B jest legalny, o ile spełnia określone warunki. Przede wszystkim, zakaz konkurencji wskazany w umowie musi być uzasadniony interesem gospodarczym strony, która żąda jego wprowadzenia. Ponadto, zakaz konkurencji nie może być szerszy niż to konieczne dla ochrony tego interesu, ani nie może trwać dłużej niż jest to niezbędne.

Warto zaznaczyć, że zakaz konkurencji nielegalny może być uznany za nieważny przez sąd, co omówimy w kolejnym podrozdziale.

Nieważność zakazu konkurencji: kiedy jest nieważny?

Nieważność zakazu konkurencji może wynikać z różnych przyczyn, takich jak:

 • błędnie sformułowanego zakazu konkurencji – jeśli zakaz jest nieprecyzyjny lub niejasny;
 • nieważna umowa 0 zakazie konkurencji – jeśli sama umowa, w której zawarty jest zakaz konkurencji, jest nieważna (np. z powodu braku zgody stron, błędu, oszustwa), zakaz konkurencji również będzie nieważny;
 • nieważność umowy związana z naruszeniem przepisów prawa – jeśli zakaz konkurencji narusza przepisy prawa (np. jest rażąco niekorzystny dla jednej ze stron, ogranicza konkurencję w sposób nieuzasadniony).

W praktyce, nieważny zakaz konkurencji nie będzie wiążący dla stron umowy. Dlatego warto zadbać o prawidłowe sformułowanie zakazu konkurencji oraz upewnić się, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakaz konkurencji w różnych rodzajach umów

W tej części artykułu omówimy zakaz konkurencji w różnych rodzajach umów, takich jak umowa agencyjna, umowa zlecenia i świadczenie usług.

Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej: co musisz wiedzieć

Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej dotyczy sytuacji, gdy agent (osoba działająca w imieniu i na rzecz innej osoby lub firmy) jest zobowiązana do nieprowadzenia konkurencyjnej działalności względem swojego zleceniodawcy. W praktyce oznacza to, że agent nie może reprezentować konkurencyjnych firm ani prowadzić własnej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec zleceniodawcy.

Warto zaznaczyć, że należy uzasadnić interesem gospodarczym zleceniodawcy zakaz konkurencji w umowie agencyjnej. Zakaz taki nie może być szerszy ani trwać dłużej niż jest to niezbędne dla ochrony tego interesu.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia, o świadczenie usług: co musisz wiedzieć

W przypadku umowy zlecenia lub o świadczenie usług, zakaz konkurencji może być również wprowadzony, jednak jego zakres i warunki mogą się różnić w zależności od konkretnej umowy. Warto zwrócić uwagę na to, że w umowach B2B zakaz konkurencji może być bardziej elastyczny niż w umowach agencyjnych czy umowach o pracę.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami. Przedstawiliśmy podstawy zakazu konkurencji, jego zastosowanie w praktyce, zakres i warunki, konsekwencje złamania zakazu oraz jego zgodność z prawem.

Zakaz konkurencji musi być uzasadniony interesem gospodarczym strony żądającej wprowadzenia zakazu oraz nie może być szerszy ani trwać dłużej niż jest to niezbędne dla ochrony tego interesu. W przypadku złamania zakazu konkurencji, strona naruszająca może być zobowiązana do zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

Warto zwrócić uwagę, że zakaz konkurencji może być wprowadzony w różnych rodzajach umów, jednak jego zakres i warunki mogą się różnić w zależności od konkretnej umowy. W umowach B2B zakaz konkurencji może być bardziej elastyczny niż w umowach agencyjnych czy umowach o pracę. Pamiętać jednak należy, że kluczowe jest uzasadnienie interesu gospodarczego strony żądającej wprowadzenia zakazu konkurencji.

Podsumowując, zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami jest istotnym elementem wielu umów gospodarczych. Niewątpliwie wpływa on na sposób prowadzenia działalności przez obie strony umowy. Warto zatem zwrócić uwagę na jego zapisy podczas negocjacji i zawierania umów, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Zapraszamy do przesłuchania podcastu dotyczącego założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Radca prawny Julia Marcola opowiada o najważniejszych kwestiach związanych z zawiązaniem spółki i udziela wskazówek, jakie kwestie należałoby przemyśleć w tym zakresie.

Artykuł wraz z linkiem do odsłuchania rozmowy znajdziesz tutaj.

Zapraszamy na nasze social media:

https://www.facebook.com/Walawski-Legal-Office-2289602087726364/

https://www.instagram.com/walawski_lawyer/

https://www.linkedin.com/company/walawski-kancelaria/

Jak Założyć Spółkę z o.o. – Nowy Podcast z Radcą Prawnym Julią Marcolą
2024-07-09 08:50

Podcast z udziałem radcy prawnego Julii Marcoli już dostępny!

Zakładanie spółki z o.o. to proces wymagający staranności i znajomości wielu przepisów prawnych. W naszym podcastie dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby założyć i prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez problemów. Julia Marcola, doświadczona radca prawny, krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces.

Tematy poruszone w odcinku:

1. Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

– Szczegółowy przewodnik krok po kroku.
– Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?
– Gdzie i jak złożyć wymagane formularze?

2. Najczęstsze błędy przy zakładaniu spółki z o.o.

– Jakie pułapki prawne mogą Cię czekać?
– Jak uniknąć typowych błędów, które mogą kosztować czas i pieniądze?

3. Korzyści i obowiązki związane z prowadzeniem spółki z o.o.

– Jakie są zalety prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.?
– Jakie obowiązki prawne muszą być spełniane na bieżąco?

Podcast jest pełen nie tylko teoretycznej wiedya, ale także praktycznych porad, które z pewnością wyjaśnią kwestie związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Posłuchaj teraz i zdobądź cenną wiedzę!

Kliknij tutaj, aby posłuchać podcastu

Kliknij tutaj, aby posłuchać podcastu

Jak zarząd sukcesyjny może zabezpieczyć Twoją jednoosobową działalność gospodarczą
2024-05-10 08:58

aaa

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) często obawiają się o przyszłość swojej firmy w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Wprowadzona w 2018 roku instytucja zarządcy sukcesyjnego oferuje możliwość zabezpieczenia płynnego funkcjonowania firmy nawet po śmierci przedsiębiorcy.

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Zarządca sukcesyjny to osoba fizyczna, która po śmierci przedsiębiorcy tymczasowo przejmuje prowadzenie JDG. Typowo ma ona 2 lata na załatwienie formalności związanych z przejęciem firmy i podjęcie decyzji o jej dalszych losach.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, przedsiębiorca musi:

– Złożyć oświadczenie na piśmie o wyznaczeniu zarządcy,
– Uzyskać zgodę zarządcy na pełnienie funkcji,
– Zgłosić zarząd do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Przedsiębiorca może również powołać jednego zarządcę “rezerwowego”, a spadkobiercy mają możliwość powołania zarządcy w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy, choć proces ten odbywa się u notariusza i jest bardziej sformalizowany.

Korzyści z powołania zarządcy sukcesyjnego

1) Płynne przejęcie firmy: Działalność jest kontynuowana bez wygaśnięcia koncesji i zezwoleń, z możliwością dalszej współpracy z dotychczasowymi kontrahentami.
2) Zachowanie NIP-u i rachunków bankowych.
3) Ułatwienia podatkowe: Możliwość pozostania na białej liście VAT i kontynuowanie rozliczania JDG w dotychczasowej formie opodatkowania.

Potencjalne komplikacje bez zarządcy

Brak zarządcy może prowadzić do poważnych komplikacji. Spadkobiercy mogą podejmować jedynie tymczasowe czynności podatkowe związane z bieżącą działalnością firmy do 6 miesięcy. Po tym czasie, bez zarządcy, firma wygasa, co oznacza utratę wypracowanego dorobku.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Dziedziczenie przedsiębiorstwa może być zwolnione z podatku, jeśli:

1. Zgłoszenie spadku nastąpi na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy (dla najbliższej rodziny).
2. Nabywca spoza rodziny będzie prowadzić firmę przez 2 lata od nabycia.
3. Przedsiębiorstwo zostanie wniesione do spółki (warunek 2 lat dotyczy posiadania udziałów).

Podsumowanie

Zarząd sukcesyjny to cenne narzędzie zapewniające kontynuację JDG po śmierci przedsiębiorcy. Ułatwia on formalności, zapewnia płynność działania firmy i oferuje szereg ulg podatkowych. Nasz zespół prawników i ekspertów podatkowych chętnie pomoże Ci w ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego i doborze optymalnego rozwiązania dla Twojej firmy.

Planowanie sukcesji dla jednoosobowych działalności gospodarczych: Prawne i podatkowe aspekty
2024-05-10 08:40

Wprowadzenie

Na pewnym etapie życia przedsiębiorców pojawiają się pytania dotyczące losów ich jednoosobowych działalności gospodarczych w razie ciężkiego zachorowania lub śmierci. Często te pytania przeradzają się w czarne scenariusze, w których działalność przestaje być kontynuowana, a rodzina zaczyna kłócić się o spadek.

Wstęp do problematyki

W naszej szczecińskiej kancelarii prawnej przygotowaliśmy serię artykułów, które opisują proste kroki, które warto podjąć, aby zapobiec narastającym obawom związanym z pogorszeniem się stanu zdrowia przedsiębiorcy. Skoncentrujemy się na dwóch kluczowych aspektach: prawnym oraz podatkowym.

Pełnomocnictwo i prokura – aspekty prawne

Co to jest pełnomocnictwo i prokura?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość ustanowienia przedstawiciela w postaci pełnomocnika lub prokurenta. Chociaż pojęcie pełnomocnika jest powszechnie rozumiane, instytucja prokury budzi wiele pytań. Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa gospodarczego, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podlega ograniczeniom względem osób trzecich.

Rejestracja pełnomocnika w CEIDG

Przedsiębiorca, który ustanowił pełnomocnika, powinien rozważyć jego wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taka rejestracja ma takie same skutki prawne jak pisemne udzielenie pełnomocnictwa, co znacznie ułatwia podejmowanie działań przed urzędami czy w obrocie gospodarczym.

Kluczowe pytania dotyczące umocowania

Zadając sobie kilka podstawowych pytań, przedsiębiorca może zdecydować, jakiego rodzaju umocowanie jest potrzebne:

 • Czy umocowanie jest potrzebne do jednorazowej sprawy czy do ciągłego zarządzania określonymi aspektami działalności?
 • Czy umocowanie powinno wygasnąć po śmierci przedsiębiorcy?

W zależności od odpowiedzi, przedsiębiorca może zdecydować między pełnomocnictwem a prokurą.

Pełnomocnictwo i prokura – aspekty podatkowe

Różne rodzaje pełnomocnictw podatkowych

 • Do podpisywania deklaracji podatkowych – najczęściej jest to zadanie dla księgowych, ale można udzielić takiego pełnomocnictwa także innym osobom.
 • Pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) – uprawnia do działania we wszystkich kwestiach podatkowych, zazwyczaj zgłaszane elektronicznie.
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) – umożliwia działanie w konkretnej sprawie należącej do kompetencji organu podatkowego.

Prokura w ordynacji podatkowej

Prokurent może podejmować czynności w sprawach podatkowych, które dotyczą prowadzenia przedsiębiorstwa, co znacząco upraszcza reprezentację przed organami podatkowymi.

Zakończenie i zapowiedź kolejnych artykułów

Zachowanie zdrowia w czasie choroby jest kluczowe dla przedsiębiorcy. Dzięki odpowiednio ustanowionemu pełnomocnikowi lub prokurentowi, można skupić się na leczeniu, pozostawiając sprawy firmy w zaufanych rękach. W kolejnym artykule nasza radca prawny Julia Marcola i konsultant podatkowy Rafał Pazdyk omówią instytucję zarządu sukcesyjnego, która może być kluczowa w zarządzaniu dalszymi losami jednoosobowej działalności gospodarczej.

Optymalizacja podatkowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw
2024-03-27 11:58

Wraz z końcem roku przedsiębiorcy biorą głęboki wdech i sprawdzają, ile podatku mają do zapłacenia. Dlatego warto wiedzieć, że w ustawach o podatkach dochodowych zawarto wiele rozwiązań, które pozwalają legalnie obniżyć podatki firm.

Ustawy o PIT i CIT przewidują szereg ulg dla firm, które podejmują innowacyjne działania. Z ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać firmy z każdego sektora, jeżeli tylko stawiają na innowacje w swoich produktach i usługach, ale także procesów. Zatem zoptymalizować podatki może przedsiębiorstwo z branży IT, produkcyjnej, budowlanej czy logistycznej, o ile spełni ustawowe warunki.

Zakres ulg jakie zaproponował ustawodawca pozwala na obniżenie podatków przez cały czas przedsięwzięcia – zarówno w czasie inwestycji, jak i w momencie komercjalizacji czy reklamy. Nie ma przeciwwskazań, aby korzystać z wszystkich ulg jednocześnie. Co więcej, z ulg można skorzystać nawet za 5 ubiegłych lat – dotyczy to tych rozwiązań podatkowych, które funkcjonowały w tamtym czasie. Poniżej krótka charakterystyka ulg:

1. Ulga na działalność badawczo-rozwojową. Jest to ulga, która pozwala dwukrotnie odliczyć koszty poniesione na działalność B+R. Chodzi o tzw. koszty kwalifikowane, związane z działalnością B+R, czyli wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R (nawet 200% kwoty odliczenia), nabycie materiałów i surowców, amortyzację środków trwałych, itp. Krótko mówiąc, każda złotówka wydana na działalność badawczo-rozwojową może obniżyć podatek do zapłacenia. Podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego mogą korzystać z ulgi w większym stopniu, zwłaszcza gdy są mikro lub małymi przedsiębiorcami.

2. Ulga na prototyp. Firmie udało się opracować nowy produkt w ramach działań B+R? Teraz czas na próbną produkcję, której koszty również można odliczyć w zwiększonej wysokości. Ustawy o podatkach dochodowych pozwalają odliczyć 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

3. Ulga IP-BOX. Podatnik może obniżyć stawkę podatku od dochodu, który osiąga z praw własności intelektualnej wytworzonej w ramach działań B+R do 5%. Chodzi tutaj zarówno o patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe jak również autorskie prawo do programu komputerowego.

4. Ulga na innowacyjnych pracowników. Mechanizm przeznaczony dla firm, które nie mogą w pełni odliczyć ulgi B+R. Polega na tym, że przedsiębiorca może przekazywać do urzędu skarbowego niższe zaliczki na PIT swoich pracowników zaangażowanych w działania B+R.

W Polsce funkcjonują jeszcze dwie ulgi kosztowe dla firm, które jednak nie wymagają prowadzenia działalności B+R:

1) Ulga na ekspansję. Dotyczy nakładów poniesionych na zwiększenie sprzedaży – nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Podatnik może dokonać dodatkowego odliczenia wydatków pod warunkiem, że w dwóch kolejnych latach zwiększy przychody ze sprzedaży produktów lub osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych albo osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

2) Ulga na robotyzację. Umożliwia odliczenie od dochodu 50% kosztów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Nakładami na robotyzację będą: wydatki na zakup robotów przemysłowych i maszyn oraz urządzeń peryferyjnych do nich, oprogramowania do robotów, koszty szkoleń pracowników itp. W tym jednak wypadku ulga ma określony termin – można z niej skorzystać między 2022 a 2026 r.

Z naszej strony możemy Państwu zaproponować pełne wsparcie przy wdrożeniu i rozliczaniu ulg:

– zweryfikujemy czy prowadzona działalność i ponoszone koszty spełniają ustawowe warunki.
– ustalimy w jakim zakresie mogą Państwo skorzystać z ulg.
– przygotujemy odpowiedni wniosek o interpretację podatkową, aby potwierdzić spełnianie wymagań przez administrację skarbową.
– przygotujemy odpowiednie dokumenty do wdrożenia i rozliczenia ulgi.

Zapraszamy do kontaktu!

Zmieniamy siedzibę, lecz pozostajemy w centrum Szczecina!
2021-04-18 19:25

kancelaria Szczecin

Z wielką radością informujemy o planowanej przeprowadzce do nowej lokalizacji w Szczecinie.

W związku z planowanym powiększeniem naszego zespołu prawnego, podjęliśmy decyzję o wyborze nowego biura.

Naszym nowym adresem będzie ul. Bolesława Śmiałego 20/1 (parter). Nasi klienci przywykli do tego, że mogą się z nami spotkać w śródmieściu, dlatego pozostajemy w centrum Szczecina, a konkretnie – w sercu dzielnicy Turzyn.

Nasza kancelaria mieścić się będzie zaledwie 800 metrów od dotychczasowej lokalizacji.

Nowa siedziba znajduje się w typowej dla Szczecina, oryginalnej, ponad stuletniej kamienicy, która wkrótce przejdzie gruntowną renowację, przywracającą jej doskonały stan techniczny i dawny blask.

Oprócz zapewniających dyskrecję gabinetów, do naszej dyspozycji będzie także wygodna sala konferencyjna o powierzchni 30 metrów kwadratowych.

Aktualnie trwają prace renowacyjne wewnątrz budynku, przeistaczające historyczną przestrzeń w nowoczesne miejsce pracy dla naszych prawników.

Przeprowadzka zakończy się za kilka tygodni o czym jeszcze Was poinformujemy!

Co najmniej do końca kwietnia będzie można nas zastać przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4.

Bardzo cieszymy się na otwarcie nowego rozdziału w historii naszej kancelarii!

Wsparcie prawne dla szczecińskich przedsiębiorców
2020-11-26 21:50

meeting in Szczecin

W związku z pogłębiającymi się ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19, nasz zespół prawników postanowił dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia szczecińskich przedsiębiorców.

W pierwszym tygodniu grudnia nasza kancelaria zaoferuje dwa trzygodzinne bloki bezpłatnych konsultacji prawnych.

Przeznaczone są one dla podmiotów z branż szczególnie dotkniętych ostatnimi obostrzeniami, takich jak branża fitness, branża restauracyjna, edukacyjna, rozrywkowa, transportowa, produkcyjna, handlowa bądź targowo-wystawiennicza.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres info@walawski.com, wpisując w tytule wiadomości „KONSULTACJE COVID-19”.

W wiadomości należy podać numer telefonu, określić branżę i przynajmniej wstępnie zasygnalizować zaistniałe zagadnienie prawne.

Na początku nadchodzącego tygodnia podejmiemy kontakt w celu ustalenia terminu konsultacji telefonicznych. Nie wykluczamy również organizacji spotkań z prawnikami w naszej kancelarii w Szczecinie.

Na podstawie otrzymywanych sygnałów wnioskujemy, iż liczni przedsiębiorcy borykają się z problemami umów, których postanowienia są nieadekwatne w świetle aktualnej sytuacji.

Dotyczy to najmu, leasingu czy długofalowych umów o świadczenie usług.

Co więcej, w wielu przypadkach ustalone przed wybuchem pandemii wynagrodzenie jest niewystarczające, by z zyskiem prowadzić działalność z zachowaniem koniecznych wymogów sanitarnych. Dla licznych firm wielkim wyzwaniem jest utrzymanie kadry, mimo zmniejszonych przychodów. Niełatwo jest w takich sytuacjach pogodzić interesy załogi z pogarszającymi się wskaźnikami finansowymi.

Kolejnym dostrzegalnym problemem są trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Zwiększające się restrykcje powodują problemy z generowaniem przychodów i regulowaniem bieżących zobowiązań.

Odpowiedzią na ów problem może być zawarcie z kontrahentami stosownych umów, które rozłożą w czasie spłatę wymagalnych zobowiązań. Dotyczyć może to zarówno umów o charakterze finansowym (kredyty, pożyczki, leasingi), ale i kontraktów z innymi podmiotami działającymi na lokalnym szczecińskim rynku.

Prawo cywilne i handlowe daje wiele możliwości rozwiązania zaistniałych problemów. Wierzymy, że w niektórych przypadkach skuteczna pomoc prawna może zwiększyć szanse szczecińskich przedsiębiorców na przetrwanie tego trudnego czasu.

W ramach naszych możliwości i zasobów będziemy starali się sprostać zapotrzebowaniu, lecz prosimy o wyrozumiałość, jeżeli nie uda nam się pomóc wszystkim liczącym na naszą pomoc.

 

 

 

 

Świadczenie Postojowe dla zleceniobiorców
2020-05-20 08:56

Covid-19, Zasiłek Postojowy

Sejm wprowadził w ostatnim czasie szereg rozwiązań, mających załagodzić gospodarcze skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach zaproponowanych rozwiązań, Ustawodawca w tzw. tarczy antykryzysowej przewidział zasiłek postojowy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej „osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”

Zleceniobiorcy, którzy nie mogli realizować umowy z powodu pandemii, są uprawnieni do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wypłacenie rekompensaty za utracone przychody.  

Z wnioskiem o świadczenie postojowe należy wystąpić za pośrednictwem zleceniodawcy albo zamawiającego, uprzednio przedkładając oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów.

Istotnym ograniczeniem jest termin zawarcia umowy cywilnoprawnej, bowiem o tzw. zasiłek postojowy mogą ubiegać się wyłącznie ci, którzy wykonują umowę cywilnoprawną zawartą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Co do zasady, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. Może zostać wypłacone nie więcej niż trzykrotnie i nie częściej niż raz w miesiącu.

Należy pamiętać, że wnioski o wypłacenie świadczenia postojowego mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony zostanie stan epidemii.

#zostanwdomu #COVID19 #tarczaantykryzysowa #zasiłekpostojowy

Umowy o świadczenie usług w okresie pandemii COVID-19
2020-03-31 21:55

Covid-19, Coronavirus, Lawyer

Umowy o świadczenie usług są powszechnie zawierane w codziennym życiu. Do tego typu umów możemy zakwalifikować umowy o organizację zajęć sportowych, edukacyjnych czy związanych z opieką nad dziećmi.

Takie umowy zazwyczaj zawierane są na określony czas (na przykład na 1 rok w przypadku karnetów na udział w zajęciach sportowych, czy ‘semestr’ w odniesieniu do zajęć edukacyjnych) i zasadniczo nie powinny być wypowiadane przed upływem okresu na jaki zostały zawarte.

Obecna sytuacja jest jednak wyjątkowa, co często jest przyczyną braku możliwości wykonywania umów przez usługodawców (choćby z powodów wprowadzonych ograniczeń, łagodzących skutki epidemii).

W takiej sytuacji zastosowanie mogą znaleźć przepisy o następczej niemożności świadczenia, tj. art. 475 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z przywołanym przepisem, „jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa”.

Co jednak w sytuacji, gdy zapłata została uiszczona z góry za cały okres umowy? W wielu przypadkach możliwe będzie zastosowanie art. 495 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym „strona, która miała spełnić świadczenie, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.

Zamknięcie zakładu pracy z powodu COVID-19
2020-03-31 21:46

COVID-19, Coronavirus, Lawyer

Ogłoszona w zeszłym tygodniu przez WHO światowa pandemia wirusa COVID-19 zmusiła wielu pracodawców do drastycznej reorganizacji funkcjonowania zakładów pracy, a wśród pracowników zasiała ziarno niepewności co do stabilności zatrudnienia i wynagrodzenia.

W skrajnych przypadkach doszło do zupełnego wstrzymania funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jest to szczególne widoczne w branży sportowej, rozrywkowej, turystycznej oraz handlowej.

Wprawdzie polski kodeks pracy nie wspomina wprost o światowej pandemii, lecz przewiduje sytuacje wystąpienia tak zwanego „przestoju”.

Mowa o regulacji zawartej w art. 81 § 1 Kodeksu Pracy. 

Zgodnie z przywołanym przepisem, pracownikowi gotowemu do świadczenia pracy, który jednak doznał w tym zakresie przeszkód, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Jeśli strony umowy o pracę nie wyodrębniły takich składników wynagrodzenia, bo na przykład pracownik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, wówczas pracownik otrzyma 60% wynagrodzenia.

W każdym z przypadków, wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (a zatem od kwoty 2600,00 zł).

Chociaż we wskazanym przepisie mowa jest o „doznaniu przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy”, to orzecznictwo i doktryna zakwalifikują skutki pandemii właśnie w ten sposób. Wynikać to może z zasady, że pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy.

Warto także dodać, że w okresie pozostawania w kwarantannie, wynagrodzenie wypłacane jest na takich samych zasadach, jak w przypadku choroby.

Obecnie parlament pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o walce z wirusem, w której proponowane są zmiany w wypłacaniu wynagrodzeń, w przypadku zawieszenia funkcjonowania zakładu pracy – wypłata  wynagrodzeń byłaby podzielona po połowie, pomiędzy pracodawcę i Skarb Państwa. Zespół kancelarii będzie śledził prace legislacyjne oraz na bieżąco informował o wszelkich istotnych zmianach.